The 7 Habits of Happy Kidsขอแนะนำหนังสือดี 
สำหรับให้เด็กเด็กได้อ่าน
ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.wealthguruconsulting.com/
http://www.pigeonlittlemomentsclub.com/pigeon/index/contentFinancial/mod/detail/id/749/
สอนลูกให้มีความสุขและและมั่งคั่งด้วย The 7 Habits
หลายคนคงเคยได้ยิน   The 7 Habits of Highly Effective People หรือ 7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง ประพันธ์โดยSteven Covey เป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมอย่างมากต่อเนื่องกันเป็นเวลานานกว่า 15 ปี และถูกจำหน่ายไปแล้วกว่า 15ล้านเล่ม
ผู้แต่งได้กล่าวถึงนิสัย 7 ประการของผู้ที่ประสบความสำเร็จ แผนที่ในการดำเนินชีวิตเพื่อไปสู่ความสำเร็จ และวิธีการยกระดับคุณภาพจิตใจ ซึ่งหน่วยงาน และบริษัทต่างๆ ได้นำหลักการเหล่านี้ มาฝึกอบรมพนักงานโดยเฉพาะผู้บริหาร ให้เข้าใจและนำไปใช้ในองค์กร
ในปัจจุบันได้มีการปรับแต่งพัฒนาเป็น 7 อุปนิสัยของเด็กดีมีความสุข (The 7 Habits of Happy Kids) ซึ่งจะพัฒนาเด็กทำให้เกิดแนวคิดใหม่ ช่วยส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิตได้อย่างชาญฉลาด ให้มีความรับผิดชอบมากขึ้น พร้อมกระตุ้นให้รู้จักการตั้งเป้าหมายในชีวิตส่วนตัว การเรียนหรือการทำงานในอนาคต ฝึกหัดการบริหาร เวลาให้เกิดผลการเรียนการทำกิจกรรมต่างๆ ที่ดี แก้ไขความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับตัวเอง และบุคคลรอบข้าง
โดยสรุปอุปนิสัยทั้ง 7 ผ่านต้นไม้ของ 7 อุปนิสัยมีดังนี้
อุปนิสัยที่ 1 -3 เปรียบเหมือนรากแก้วของต้นไม้ ดังนั้นจึงสำคัญที่สุด
อุปนิสัยที่ 1 Be Proactive  => เป็นหน้าที่ของเธอ
สอนเรื่องความรับผิดชอบในเด็ก ซึ่งอาจจะต้องมีบทลงโทษด้วย ยกตัวอย่างลูกชายคนเล็กชอบลืมกระเป๋าเงินไม่ได้เอาไปโรงเรียน บางทีก็วางไว้แล้วลืม ผมก็จะบอกเขาให้เขารับผิดชอบกระเป๋าเงินเอง วันไหนไม่ได้เอากระเป๋าเงินไป พ่อจะไม่ให้ค่าขนม
อุปนิสัยที่ 2 Begin with the End in Mind => มีเป้าหมายและแผนเสมอ
สอนเรื่องการตั้งเป้าหมาย และวางแผนงานในทุกกิจกรรม ยกตัวอย่าง ลูกต้องการได้ของเล่นมาก ผมก็จะบอกเขาให้เขาเก็บเงินเป็นเวลา 2 เดือน ถ้าภายใน 2 เดือนเก็บเงินได้ตามที่ผมกำหนด ผมก็จะสมทบให้อีกเท่าหนึ่ง เพื่อจะเพียงพอในการซื้อของเล่นได้
อุปนิสัยที่ 3 Put First Things First => ทำสิ่งสำคัญก่อนแล้วจึงเล่น
สอนเรื่องการบริหารเวลา และรู้จักการจัดลำดับความสำคัญของงานที่ต้องทำ ยกตัวอย่าง ลูกกลับมาถึงบ้านจะต้องอาบน้ำก่อนกินข้าว ดู TV ได้แค่ 1 ชั่วโมง หลังจากนั้นจะต้องจัดตารางสอนและทำการบ้าน(ถ้ามี) รวมทั้งทบทวนบทเรียนด้วย
อุปนิสัยที่ 4-5 เปรียบเหมือนลำต้นของต้นไม้ ที่แข็งแรงพร้อมที่จะเติบโตไปได้ในอนาคต
อุปนิสัยที่ 4  Think Win-Win => ทุกคนชนะได้เมื่อคิดแบบ Win-win
สอนลูกว่าอย่าคิดจะชนะแต่ฝ่ายเดียว ให้รู้จักการพ่ายแพ้บ้าง อย่าไปข่มคนอื่นถ้าเราเป็นฝ่ายชนะ
อุปนิสัยที่ 5  Seek First to Understand, Then to be Understood =>ฟังก่อนที่จะพูด ฟังด้วยหัวใจและตา
สอนทักษะในการอยู่ร่วมกับคนอื่น สอนให้ฟังคนอื่นก่อนที่จะคาดหวังให้คนอื่นเข้าใจตัวเอง (ฟังก่อนพูด) บางครั้งพ่อแม่ต้องทำให้ดูเป็นตัวอย่างเช่น ต้องรับฟังลูกก่อน
อุปนิสัยที่ 6-7 เปรียบเหมือนกิ่งก้านสาขาของต้นไม้ เพื่อให้เราอยู่ร่วมกับคนอื่น และมีความสุขในชีวิตได้
อุปนิสัยที่ 6  Synergize  => รวมกันย่อมดีกว่า
สอนให้เข้าใจธรรมชาติเรื่องความต่าง และรู้จักใช้ประโยชน์จากมัน ให้เข้าใจว่าเพื่อนของพวกเขามีความต่างเพราะว่ามาจากหลายครอบครัว ให้พวกเขามีทัศนคติเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นต่าง
อุปนิสัยที่ 7  Sharpen the Saw => ใช้ชีวิตอย่างมีสมดุลฝึกฝนและพัฒนาตนเองเสมอ
สอนเรื่องการใช้ชีวิตอย่างมีสมดุลเรียนด้วย ทำกิจกรรมด้วยและเล่นกีฬาไปด้วย ไม่ใช่มุ่งแต่ด้านใดด้านหนึ่งตลอดเวลา ที่สำคัญจะต้องฝึกฝน และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ อย่าได้หยุดเรียนรู้ สอนให้ลูกรู้จักออกจาก comfort zone
สอนลูกด้วย 7 อุปนิสัยของเด็กดีมีความสุข และอย่าลืมสอดแทรกเรื่องพฤติกรรมการใช้เงิน และความรู้การเงินเข้าไปด้วย ฝึกให้เป็นนิสัย เพื่อที่ว่าเขาจะได้มีแนวคิดเรื่อง รู้จักวางเป้าหมายชีวิต และเป้าหมายทางการเงินไปพร้อมๆ กัน ให้เด็กรู้จักการเป้าหมายทั้ง 2เรื่อง ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ฝึกให้เด็กถามตัวเองว่าอยากเป็นอะไร อยากมีเงินเท่าไหร่ และจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ปลูกฝังให้เด็กเข้าใจความหมายของคำว่า”อิสรภาพทางการเงิน” ตั้งแต่ยังอายุน้อยๆ สิ่งเหล่านี้จะทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จมีความสุขและมั่งคั่งในอนาคต
/
ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม

ทำไมใครใครยกย่อง ลีโอนาโด ดาวินชี ให้เป็นอัจฉริยะ "สมุดบันทึกของ ลีโอนาโด ดาวินชี วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และ สิ่งประดิษฐ์ "