About

ห้องปฏิบัติการ Project Atelier 

โปรเจค แอททิเย่

     
.

ศิลปะและความคิดสร้าวสรรค์ ประสบการณ์ตรง,ความสามารถและศักยภาพของตนเอง ศิลปะทางเลือก การพัฒนา EQ ความงาม สุนทรียภาพ.


Project atelier

"Making Learning Visible" Inspired from Reggio Emilia
เด็กเด็ก มีจินตนาการส่วนตัว มีความพิเศษที่ไม่มีใครเหมือน มีพลังและความสามารถที่จะเรียนรู้ มีลักษณะเฉพาะ ตามศักยภาพของเขา หากมีผู้ใหญ่เปิดโอกาสและช่วยเหลือห้เด็กเด็กได้รับ โอกาสในการเรียนรู้และฝึกฝน.” 

จะเป็นการดีหรือเปล่า หากเราได้เรียนรู้ก่อน ว่าเด็กของเราชอบอะไรมีความสุขกับอะไร มีความสามารถอะไรบ้าง 
แล้วช่วยเหลือและสนับสนุน ให้เขาได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรัก เพื่อเป็นพื้นฐานและประสบการณ์ดีดี ปลูกฝัง 
เพื่อพวกเขาจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ในอนาคต และสอนเด็กเด็กของเขาต่อไป”

                                                                       

                                                                                                                            Project atelier
Project atelier โปรเจค แอททีเย่ โปรแกรม.

บทความที่ได้รับความนิยม