เรียนศิลปะแล้วได้อะไร

เรียนศิลปะแล้วได้อะไร


การเรียนศิลปะช่วยให้เราเข้าใจความสัมพันธ์ของธรรมชาติ, มนุษย์ และ สิ่งแวดล้อม ซึ่งก่อให้เกิดการเชื่อมโยง ความรู้ ความคิด เบื้องต้น กับความรู้ด้านอื่นๆ ก่อนที่จะพัฒนาไปสู่ความรู้ขั้นสูงต่อไป ทั้งยังก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การค้นคว้าด้วยตนเอง ซึ่งจะนำไปพัฒนาการคิดในขั้นถัดไป

ในหนังสือของ อาจารย์ นภเนตร ธรรมบวร ได้กล่าวไว้ว่า
“ศิลปะเป็นกระบวนการพื้นฐานของมนุษย์และช่วยให้มนุษย์ได้ สำรวจ ทดลอง และค้นพบ รวมตลอดถึงแสดงออกซึ่งความคิด ความรู้ และประสบการณ์ของตน ศิลปะเป็นกระบวนการซึ่งความคิดพัฒนาขึ้น นักการศึกษา ฟิชเชอร์ (Fisher, 1992) กล่าวว่า พัฒนาการทางด้านศิลปะของเด็กถือเป็นพัฒนาการด้านกระบวนการคิด ทั้งนี้เพราะศิลปะเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกซึ่งความคิด และความรู้สึกของตนที่มีต่อโลกรอบตัว


นอกจากนั้น ศิลปะยังถือเป็นกิจกรรมการแก้ปัญหา (Problem-solving) อีกด้วย ทั้งนี้เพราะกิจกรรมศิลปะเปิดโอกาสให้เด็กได้สำรวจ และแก้ปัญหาผ่านผลงานต่างๆในการค้นหาคำตอบ เด็กได้ค้นพบวิธีการใหม่ๆ ในการแสดงออกซึ่งสิ่งที่ตนเห็น ได้กลิ่น ได้ยิน และรู้สึก รวมตลอดถึงเรียนรู้วิธีใหม่ๆในการใช้อุปกรณ์ทางศิลปะ เป็นต้น ขณะเดียวกัน เด็กก็ได้เรียนรู้ว่าไม่มีคำตอบที่ “ถูก” เพียงคำตอบเดียวสำหรับทุกๆคำถาม ในการทำกิจกรรมศิลปะ เด็กจำเป็นต้องรวบรวมและจัดระเบียบความคิดของตน รวมตลอดถึงพยายามที่จะแสดงความคิดดังกล่าวผ่านงานทางศิลปะซึ่งต้องใช้ทักษะต่างๆ อาทิ การตัดสินใจ ความรับผิดชอบ และการนำเสนอ กิจกรรมศิลปะเป็นกิจกรรมที่ท้าทายความคิดและความรู้สึกของเด็ก”
สิ่งที่จะได้รับในการเรียนศิลปะ
• การฝึกสมาธิ และ การสังเกต
• กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
• กระบวนการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์
• การเรียนรู้เรื่องมิติสัมพันธ์
• การพัฒนาธรรมชาติ การรับรู้ทางการเห็น
• การพัฒนาทางความรู้ความเข้าใจ
• การพัฒนาทางอารมณ์และสังคม
• การพัฒนาทางด้านภาษา

อ้างอิง/หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : การพัฒนากระบวนการคิดในเด็กปฐมวัย โดย นภเนตร ธรรมบวร, 2549

อ้างอิง/หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริพรรณ ตันติรัตน์ไพศาล, 2545
อ้างอิง/หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : Art and Creative Development for Young Children by Robert Schirrmacher, Ph.D.,1946

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม

ทำไมใครใครยกย่อง ลีโอนาโด ดาวินชี ให้เป็นอัจฉริยะ "สมุดบันทึกของ ลีโอนาโด ดาวินชี วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และ สิ่งประดิษฐ์ "